A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, “10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája” 23.§(1),(3) és 24.§ figyelembevételével készült.

 • A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: www.kazinczykepzes.hu
 • A beiratkozásra meghatározott idő: 2017. május 30-augusztus 3.
 • A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: Alapító okirat szerint.
 • Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, a jogosultsági és igénylési feltételek: SZMSZ-ben szabályozva.
 • A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: munkaterv
 • Szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program (Minden dokumentum elérhető a honlap “Iskolánkról” menüjében)
 • A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége.
 • A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége.
 • A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok: tanulói adatok
 • A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: Pedagógiai programban szabályozva.
 • Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: Pedagógiai programban szabályozva.